Predstavljanje Biblije


  • Studio
  • Behind the scene
    Prvo predstavljanje biblije.
  • Creative work

PREDSTAVLJANJE BOSANSKe BIBLIJe

Prvo javno predstavljanje prve cjelovite Bosanske Biblije održano je povodom Dana reformacije (31. Listopad/oktobar) na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku.

Domaćin predstavljanja prve Bosanske Biblije je bio rektor Evanđeoskog teološkog fakulteta dr Petar Kuzmič, voditelj je bio Dr Redžo Trako, a predstavljači su bili utemeljitelj projekta Stuart Moses Graham, suradnik projakta Dr Selwn Black, te članovi prevodilačkog tima – Akademik dr Rešid Hafizović, Dr Senahid Halilović i James Danneberg.

Izvadak Rekli su o Bibliji:

Rekli su o Bibliji docx

Rekli su o Bibliji pdf

Says about Bible docx

Says about Bible pdf

 Kada je izašlA?

Prvo izdanje prvoga cjelovitog prijevoda Biblije na službeni bosanski jezik izašlo je iz tiska sredinom 2013. godine, nakon više od 10 godina prevodilačkog rada odabranog tima bosansko-hercegovačkih bošnjačkih teologa i lingvista i teologa islamskog religijskog porijekla i/ili pripadnosti

Tko je sudjelovao?

Prijevod Staroga zavjeta zasnovan je na tekstu Biblia Hebreica Stuttgartensia.
Prijevod Novoga zavjeta zasnovan je na tekstu United Bible Societies' Greek Tekst.
Utemeljitelj projekta bio je Stuart Moses Graham, član Muckamore Presbyterian Church iz Sjeverne Irske.
Stručni voditelj projekta bio je James Dannenberg iz Istambula, anglikanski lingvist sa Oxforda, savjetnik vodećih svjetskih biblijskih prevoditelja, i jedan od članova tima prevoditelja posljednjeg prijevoda Biblije na turski jezik.Urednik je bio bošnjački slobodni znanstvenik Dr Redžo Trako, .
Članovi prevoditeljskog tima bili su bili vodeći bošnjački lingvisti i teolozi:
- Dr Senahid Halilović, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, predsjednik Slavističkog komiteta Bosne i Hercegovine, ko-autor Riječnika bosanskog jezika i urednik Pravopisa bosanskog jezika.
- Akademik Dr Rešid Hafizović, zamjenik direktora i profesor Fakulteta islamskih naukau Sarajevu, i član Iranske akademija nauka.
- Dr Ismail Palić, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i stručnjak za sintaksu bosanskog jezika, i
- Edib Kafadar, šef Ureda za odnose sa javnošću prvog privatnog univerziteta u Sarajevu – School of Science and Tehnology.

Projekat biblija?

Ideja za prevođenje Biblije na bosanski jezik rodila se u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, tokom inozemnog studija slobodnog bošnjačkog znanstvenika dr. Redže Trake, i njegove supruge Ranke, na internacionalnom teološkom fakultetu (The Belfast Bible College), gdje je bio jedini strani student koji nije imao Bibliju na svome maternjem (bosanskom) jeziku. 

Kako su bošnjački muslimani najbrojniji govornici bosanskog jezika bilo je logično suradnike na prijevodu Biblije na bosanski tražiti među muslimanskim lingvistima i teolozima iz Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine. To su: Akademik dr. Rešid  Hafizović, dr. Senahid Halilović, dr. Ismail Palić, i Edib Kafadar. Tako je ovo bio prvi biblijski prijevod na kome su isključivo radili vodeći intelektualci islamske religijske pripadnosti.

Prijevod je kontinuirano nadgledao James Dannenberg iz Istambula, britanski turkolog sa Oxforda, i stručni savjetnik vodećih biblijskih prevodilačkih organizacija

Utemeljitelji i ključni pokrovitelji projekta bili su Stuart Moses Graham, i njegova supruga Ann, iz Sjeverne Irske.

više o...

Tehničku pripremu, dizajn, izdavanje i distribuciju obavilo je sarajevsko Preduzeće za izdavačku djelatnost i promet TDP d.o.o. nakladnika Narcisa Pozderca, a tiskala jedna od vodećih bosansko-hercegovačkih tiskara Grafotisak iz Gruda .

Prva Bosanska Biblija

Ako neko kaže: „Ja volim Boga“, a mrzi brata svoga, on je lažac, jer onaj koji ne voli brata svoga, kojega je vidio, ne može voljeti Boga, kojega nije vidio. 

Biblija, 1. Ivanova 4:20


VELIKA ZAHVALA

Pismo Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Ive Josipovića