Predstavljanje Biblije


  • Studio
  • Behind the scene
    Prvo predstavljanje biblije.
  • Creative work

PREDSTAVLJANJE BOSANSKe BIBLIJe

Prvo javno predstavljanje prve cjelovite Bosanske Biblije održano je povodom Dana reformacije (31. Listopad/oktobar) na Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku.

Domaćin predstavljanja prve Bosanske Biblije je bio rektor Evanđeoskog teološkog fakulteta dr Petar Kuzmič, voditelj je bio Dr Redžo Trako, a predstavljači su bili utemeljitelj projekta Stuart Moses Graham, suradnik projakta Dr Selwn Black, te članovi prevodilačkog tima – Akademik dr Rešid Hafizović, Dr Senahid Halilović i James Danneberg.

Izvadak Rekli su o Bibliji:

Rekli su o Bibliji docx

Rekli su o Bibliji pdf

Says about Bible docx

Says about Bible pdf

 Kada je izašlA?

Prvo izdanje prvoga cjelovitog prijevoda Biblije na službeni bosanski jezik izašlo je iz tiska sredinom 2013. godine, nakon više od 10 godina prevodilačkog rada odabranog tima bosansko-hercegovačkih bošnjačkih teologa i lingvista i teologa islamskog religijskog porijekla i/ili pripadnosti

Tko je sudjelovao?

Prijevod Staroga zavjeta zasnovan je na tekstu Biblia Hebreica Stuttgartensia.
Prijevod Novoga zavjeta zasnovan je na tekstu United Bible Societies' Greek Tekst.
Utemeljitelj projekta bio je Stuart Moses Graham, član Muckamore Presbyterian Church iz Sjeverne Irske.
Stručni voditelj projekta bio je James Dannenberg iz Istambula, anglikanski lingvist sa Oxforda, savjetnik vodećih svjetskih biblijskih prevoditelja, i jedan od članova tima prevoditelja posljednjeg prijevoda Biblije na turski jezik.Urednik je bio bošnjački slobodni znanstvenik Dr Redžo Trako, .
Članovi prevoditeljskog tima bili su bili vodeći bošnjački lingvisti i teolozi:
- Dr Senahid Halilović, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, predsjednik Slavističkog komiteta Bosne i Hercegovine, ko-autor Riječnika bosanskog jezika i urednik Pravopisa bosanskog jezika.
- Akademik Dr Rešid Hafizović, zamjenik direktora i profesor Fakulteta islamskih naukau Sarajevu, i član Iranske akademija nauka.
- Dr Ismail Palić, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i stručnjak za sintaksu bosanskog jezika, i
- Edib Kafadar, šef Ureda za odnose sa javnošću prvog privatnog univerziteta u Sarajevu – School of Science and Tehnology.

Projekat biblija?

The idea for the Bible translation into Bosnian language was born in Belfast, the capital of Northern Ireland, during international studies of a freelance Bosniak scientist Dr Redžo Trako and his wife Ranka, at the international theological college (The Belfast Bible College) where Redžo was the only international student without the Bible in his own mother (Bosnian) tongue.

As Bosniak Muslims are the most numerous speakers of Bosnian language, it felt logical to search for collaborators for the Bible translation into Bosnian language among Muslim linguists and theologians in Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina.  They are as follows: Academician Dr Rešid Hafizović, Dr Senahid Halilović, Dr Ismail Palić and Edib Kafadar. This therefore became the first Bible translation done exclusively by the leading intellectuals of Islamic religious affiliation.

The translation was continually supervised by James Dannenberg from Istanbul, British Turkologist from the University of Oxford and expert adviser for several leading organizations in Bible translation.

The founders and key patrons of the project were Stuart Moses Graham and his wife Ann, from Northern Ireland.  

more about...

Tehničku pripremu, dizajn, izdavanje i distribuciju obavilo je sarajevsko Preduzeće za izdavačku djelatnost i promet TDP d.o.o. nakladnika Narcisa Pozderca, a tiskala jedna od vodećih bosansko-hercegovačkih tiskara Grafotisak iz Gruda .

Prva Bosanska Biblija

Ako neko kaže: „Ja volim Boga“, a mrzi brata svoga, on je lažac, jer onaj koji ne voli brata svoga, kojega je vidio, ne može voljeti Boga, kojega nije vidio. 

Biblija, 1. Ivanova 4:20


VELIKA ZAHVALA